Instruktion för artikelförfattare

Politiikasta är en tidskrift för vetenskaplig popularisering. Vi publicerar analyser av samhälleliga fenomen och samhällsforskning skrivna av forskare. Denna instruktion har som syfte att underlätta för författaren att skriva artiklar som följer tidskriftens redaktionella riktlinjer. Alla inskickade manuskript bör utformas enligt de principer som anges här.

Längd

Den rekommenderade längden för ett manuskript är som mest 10 000 tecken (inklusive mellanslag).

Språk

Politiikasta publicerar artiklar på finska, svenska och engelska. I specialfall kan en artikel publiceras på både svenska (eller finska) och engelska. Politiikasta erbjuder inte översättningstjänster.

Alla citat i texten bör översättas till artikelspråket.

Artikelns struktur

Artikeln består av en huvudrubrik, en ingress och en brödtext (inklusive mellanrubriker) samt av information om skribenten (inklusive skribentens för- och efternamn, akademiska grad och eventuella titel och institutionella anknytning. 

Ingressen är ett inledande stycke till huvudtexten som specificerar eller kompletterar titeln. En bra ingress är knäppt: två eller tre meningar långa.

En artikel har i vanligen 3–5 mellanrubriker. Rekommenderad maxlängd för ett avsnitt är ungefär en sida (beroende på font och radmellanrum).

Rubriker

Undvik komplicerade eller på annat sätt otydliga rubriker. En bra rubrik är kortfattad, substansrik och kan gärna innehålla ett intresseväckande påstående eller faktum. Huvudrubriken bör beskriva artikelns tema och huvudargument.

Format

När man skriver en populärvetenskaplig artikel för en nättidskrift är det viktigt att skriva korta och tydliga stycken. Den rekommenderade längden för ett stycke är mellan en och fyra meningar, beroende på meningarnas längd. 

Använd gärna korta men fullständiga meningar, men inga listor.

Undvik långa direktcitat. sammanfatta hellre citatets huvudpoäng med egna ord och ange en länk till originalkällan (se Källhänvisningar nedan). Om det ändå är nödvändigt att citera bör citatet inte vara längre än ca 2–3 meningar.

Undvik akademisk jargong och andra specialtermer med tanke på att tidningen riktar sig till den breda allmänheten. Om specialtermer måste användas så bör deras innebörd förklaras på ett enkelt sätt första gången de används. Detsamma gäller förkortningar, dock inte allmänt kända förkortningar som t.ex. EU, NATO, FN osv.

Ord på andra språk försvenskas och ursprungsordet anges inom parenteser och kursiveras. Egennamn skrivs med fetstil första gången de används.

Bilder, figurer och tabeller

Redaktionen väljer en lämplig bild som illustration artikeln, såvida inte författarna själva erbjuder en bild (som de måste ha full användningsrätt till).

Om nödvändigt så kan man inkludera ett begränsat antal (i allmänhet en eller två) bilder, figurer eller tabeller, förutsatt att de utgör en viktig del av argumentationen. Författarna måste säkerställa att de har rätt att använda till materialet. Här kan du läsa mer om upphovsrätt.

Källhänvisningar

Källhänvisningar kan antingen skrivas ut i texten (”Kimmo Svinhufvud påpekar i sitt 2016 utgivna verkKokonaisvaltainen kirjoittaminen att givande och tagande av feedback är en viktig del av skrivprocessen”) eller bäddas in som länkar (“President Niinistö gjorde redan i sitt nyårstal bedömningen att konflikten vid Ukrainas gräns förvärras.”). 

I artikelmanuset placeras länkar inom hakparentes på avsedd plats (“Nättidningen Politiikastas [www.politiikasta.fi] 10-årsjubileum firas år 2022.”), alternativt vara färdigt inbäddade i texten.

Källhänvisningarna kan omfatta vetenskapliga artiklar, böcker eller mediekällor. När man hänvisar till böcker ska man länka till förläggarens sida för boken, aldrig till en webbshop. Källhänvisningar till Google Books får användas om inga andra möjligheter att länka finns. Om artikeln eller boken som man hänvisar till finns bakom betalmur ska man ändå länka till sidan.

Artikelmanuset får inte innehålla länkar som tvingar läsaren att ladda ned en fil; detta får endast göras med redaktionens medgivande. Skribenten ansvarar för att källhänvisningarna leder till säkra webbplatser och säkert innehåll. Skribenten bör länka till källor på samma språk som artikelspråket (svenskspråkiga källor för artiklar på svenska osv.). Men om det till exempel inte finns svenskspråkiga källor till en artikel skriven på svenska om fransk politik så går det bra att länka till franskspråkiga källor.

Använd helst inte engelska verks fullständiga titel i artikeln, utan försök att formulera det huvudsakliga budskapet med egna ord på svenska. I sådana fall skall ändå en länk till det ursprungliga verket anges.

Källhänvisningar ska inte användas för att ta genvägar i argumentationen, utan för att visa var man kan hitta mer information. Huvudargumentet i källan som man hänvisar till bör alltså finnas med i artikeln.

Använd inte fotnoter, slutnoter eller en skild källförteckning i slutet av artikeln. Det är dock möjligt att i slutet av artikeln ange en länk till exempelvis en forskningsartikel eller avhandling som ligger till grund för texten.

Information om skribenten

En presentation av skribenten läggs till i slutet av artikeln. Om flera skribenter ligger bakom artikeln anges de i turordning som i en vanlig vetenskaplig publikation. Se tidigare artiklar för exempel. Författarpresentationen får innehålla en länk till forskningsprojekt som är relevanta för artikeln.

Den redaktionella processen

Den redaktionella processen tar i allmänhet ca 1–2 veckor i anspråk. Under semesterperioden och under högtider kan det uppstå kö och processen kan ta längre tid. I sådant fall meddelar vi om detta då manuskriptet skickas in och ber om tålamod.

Allt material som publiceras genomgår samma redaktionella steg. Redaktionen fattar beslut om publicering för varje enskild artikel baserat på det färdiga inskickade manuskriptet.

När du har skickat in manuskriptet och fått de första kommentarerna från redaktionen kan du avgöra om du vill fortsätta publiceringsprocessen. När du skickar in en uppdaterad version av manuset baserad på första redigeringsförslagen förbinder du dig att färdigställa och publicera artikeln i Politiikasta. Läs mer om upphovsrätt.

Sociala medier

Alla publicerade artiklar annonseras via Politiikastas flöden på Facebook och Twitter. Du får gärna föreslå en kort presentationstext för sociala medier (max 280 tecken för Twitter och ett par meningar för Facebook).

Övrigt

Vi publicerar endast texter skrivna av forskare och doktorander. Om inget annat överenskommits separat så är minimikravet för att få publicera en doktorsavhandling under arbete.

Färdiga manuskript som följer dessa instruktioner kan skickas in till toimitus@politiikasta.fi.

Tack för ditt intresse!

Rulla till toppen