Redaktion

Vår redaktion besitter mångsidig sakkunnighet och kompetens inom studiet av politik och samhället.

Se även redaktionens meddelanden om aktuella evenemang, lediga platser, ärenden som berör redaktionen och redaktionens tidigare uppträdanden i medierna.

Mikko Poutanen

CHEFREDAKTÖR

Politices doktor Mikko Poutanen är forskare vid Finlands Akademi och Konestiftelsen forskningsprojekt vid Tammerfors universitet. Under åren 2006–2012 arbetade Poutanen för Nokia Abp innan han återvände till akademin. Poutanen blev belönad för sin disputation år 2018 vid Tammerfors universitet om hur den samhälleliga argumentationen blivit allt mer likartad under 2000-talet i Finland. Poutanens specialkompetens berör politisk kommunikation och politisk ekonomi. Poutanen har agerat ansvarig chefredaktör för Politiikasta sedan januari 2019. Han är också redaktör för Politiikka för 2019-2020.


Marianne Sandelin

CHEFREDAKTÖR

Marianne Sandelin (FM) arbetar som doktorand vid doktorandprogrammet i Politisk, samhällelig och regional förändring vid Helsingfors universitet inom ämnet politisk historia. I sin avhandling utforskar hon den europeiska konservatismens filosofiska och intellektuella historiska rötter genom att undersöka Joseph de Maistres politiska filosofi – i synnerhet Maistres kritik av upplysningens politiska rationalism, idealism och intellektualism samt hans komplicerade förhållande till universalism och pluralism. Sandelins forskningsintressen omfattar till exempel upplysningen, motupplysningen, liberalism, konservatism, universalism och samhällelig polarisering. 


Iida-Maria Tammi

CHEFREDAKTÖR

MSc Iida-Maria Tammi är doktorand vid institutionen för politik och ekonomi vid Helsingfors Universitet. Hennes forskning handlar om humanitär hjälp och hjälparbetares säkerhet under den pågående konflikten i Syrien. Iida har tidigare arbetat med utrikes- och säkerhetspolitiska frågor vid Finlands utrikesministerium och vid FN:s kontor för nedrustningsfrågor (UNODA) i fältkontoret i Peru. Under 2019–2022 var hon kurator för serien Politiikasta taidetta.


Jenna Vehviläinen

Jenna Vehviläinen

REDAKTIONSCHEF

Jenna Vehviläinen är tidningen Politiikastas redaktionschef samt frilansjournalist och skribent. Jenna har en magisterexamen i samhällsvetenskaper från Tammerfors universitet. Hon har huvudsakligen studerat kommunikation, journalistik samt freds- och konfliktforskning. Tidigare har Jenna arbetat bland annat på Helsingin Sanomat och Yle, som informatör för Finlands flyktinghjälp i Uganda, som redaktionssekreterare på The Ulkopolitist och som redaktionschef på den feministiska tidskriften Tulva. Jenna har huvudsakligen sin bas i sitt andra hemland Italien. Därifrån rapporterar hon för finländska och utländska medier som Yle. Hon tycker särskilt mycket om att få skriva långa texter och ägna sig åt undersökande journalistik.


Photo Gennady Kurushin

Gennady Kurushin

WEB DESIGNER

Ekonomen Gennady Kurushin är frilansande webbdesigner med lång erfarenhet inom grafisk design och digital marknadsföring. Kurushin arbetar för att främja popularisering av vetenskap och blir inspirerad av samarbete och förverkligande av idéer.


Redaktionens medlemmar

Talvikki Ahonen

Pol.dr Talvikki Ahonen är postdoc-forskare vid Östra Finlands universitet. Hennes doktorsavhandling inom samhällspolitik berörde kyrkoasylverksamheten i Finland. Ahonens nuvarande forskningsintressen gäller olika sammanflätningar av politik och tro, såsom rollen av religiös omvändelse i asylprocesser.


Joonas Aitonurmi

Pol.mag. Joonas Aitonurmi har studerat statsvetenskap vid Helsingfors universitet. Han arbetar som specialist inom offentlig sektor och redaktör som gärna jobbar med popularisering av vetenskap. I sitt master uppsats studerade han politisk representation av arbetsgivarorganisationer och finsk skogsindustri.


Emma Hakala

Pol.dr Emma Hakala har disputerat på politisk historia och jobbar vid Utrikespolitiska institutet. Hennes doktorsavhandling behandlade begreppet miljösäkerhet och framför allt de internationella organisationernas roll i förverkligandet av det i Västra Balkan efter konflikterna under 1990-talet. Hakala är intresserad av miljö- och klimatsäkerhet och av hållbar utveckling.


Julian Honkasalo

Fil.dr, PhD Julian Honkasalo jobbar som Finlands Akademis postdoc-forskare vid institutionen för genusvetenskap vid Helsingfors universitet. Honkasalo disputerade våren 2016 i genusvetenskap vid Helsingfors universitet. Våren 2018 blev han också politices doktor vid New School for Social Research i New York. Till Honkasalos viktigaste forskningsintressen hör de historiska maktstrukturerna kring kön och ras, biopolitik, Hannah Arendts politiska tänkande och icke-våldsmotstånd.


Ari-Elmeri Hyvönen

Pol.dr Ari-Elmeri Hyvönen är postdoc-forskare vid Jyväskylä universitet. Till hans forskningsområden hör politisk teori, säkerhet och faktas roll i politiken. Hyvönen har tidigare jobbat inom ett VN TEAS-projekt om resiliens vid Tammerfors universitet och som gästforskare vid universitetet i Verona och Bard College. Hans publikationer har bland annat handlat om postfaktisk politik, Hannah Arendts tänkande, resiliens och högskolepolitik.


Sigrid Kaasik-Krogerus

Pol.dr Sigrik Kaasik-Krogerus är universitetslektor vid Helsingfors universitets humanistiska fakultet. Innan dess var hon postdoc-forskare inom EUROHERIT-projektet vid Jyväskylä universitet. Projektet analyserade hur Europeiska unionens frambringar kulturarv och hur detta kulturarv används för unionens identitetsbygge. Kaasik-Krogerus är också intresserad av media, identitet, EU, Östeuropa och Estland.


Jenni Karimäki

Pol.dr Jenni Karimäki är universitetsforskare vid Helsingfors universitet. Karimäki har specialiserat sig på parti- och idéhistoria och har i sin forskning särskilt studerat liberalism, konservatism och grönt tänkande, liksom även de partier som företräder dessa ideologier, i kontexten av Finlands partisystem och politiska kultur.


Daniel Kawecki

Daniel Kawecki

PM Daniel Kawecki är doktorand inom statsvetenskap vid Helsingfors universitet och anställd som nämndforskare vid Svenska litteratursällskapet i Finland r.f. Han forskar kring politisk polarisering i finländsk och nordisk kontext med särskild inriktning på affektiv polarisering mellan anhängare av olika partier. Därutöver har han ett brett intresse av väljarbeteende och demokratiteori.


Maarit Laihonen

Ekon.dr., pol. mag. Maarit Laihonen har studerat beslutsfattande om kärnkraft i sin doktorsavhandling (2016), och sedan skogs- och bioekonomipolitik från ett rättviseperspektiv, och okonventionell organisationspolitik i miljöprotestsammanhang. Dessutom, hon har skrivit om akademiskt arbete, särskilt ur ett feministiskt perspektiv.


Johannes Lehtinen

Pol.mag. Johannes Lehtinen är doktorand vid Tammerfors universitet vid fakulteten för ledarskap och ekonomi. I hans avhandling studerar han medborgarnas och civilsamhällets deltagande i EU-politiken i Finland. Lehtinen är insatt speciellt i frågor som berör Europeiska unionens demokratiska legitimitet. Han är intresserad av Europeiska integrationens utveckling, olika former av politiskt deltagande samt EU:s ekonomi-, asyl- och miljöpolitik.


Mattias Lehtinen

Pol.mag. Mattias Lehtinen är doktorand i praktisk filosofi vid Helsingfors universitet. Lehtinen slutför som bäst sin doktorsavhandling som behandlar den politiska fantasins roll i demokratin. Utöver frågor gällande demokrati och politisk fantasi är Lehtinen intresserad av odemokratiska politiska rörelser, populism, känslopolitik, politisk kultur och demokratiskt självförsvar.


Laura Parkkinen

Laura Parkkinen (pol.mag., samh.mag. ) har specialiserat sig på Frankrike och populism. Åren 2018–2020 jobbade hon som lärare vid Université de Sorbonne. Parkkinens doktorsavhandling för Åbo universitet behandlar populistiskt språkbruk.


Sanna Salo

Dr Sanna Salo jobbar som Finlands Akademi forskardoktor på Utrikespolitiska Institutet (FIIA). Salo fick hennes doktorat i 2017 från European University Institute i Florens, Italien, och hennes avhandling studerade idéerna bakom åtstramningspolitik som dominerade i Eurokrisen. Mellan 2017 och 2019, Salo jobbade som forskardoktor på Stockholms Universitet, i en projekt som studerade reaktionerna av Nordiska arbetarrörelser till uppgång av högerradikala partier, och konkurrens om arbetarväljarna. Mellan 2019 och 2022 på Helsingfors Universitet, Salo har fortsatt att forska omgrupperingen av västeuropeiska partisystemer. I hennes nästa projekt, på FIIA, Salo ska forska hur västeuropeiska konservativa partierna reagerar till växten av inte bara de radikala högerpartierna, men också gröna partierna.


Kersti Tainio

Kersti Tainio är konsthistoriker och doktorand vid Helsingfors universitet (Doktorandprogrammet i historia och kulturarv). Hon studerar konstverk och kulturhistoriska objekt som kom till Finland efter ryska revolutionerna och hamnade i finska museer. Kersti är intresserad av att hur olika föremål förmedlar politisk historia och hur konst och minnespolitik är sammanflätade. Kersti redigerar serien Politiikasta taidetta tillsammans med Taneli Viitahuhta.


Meeri Tiensuu

Pol.mag, Meeri Tiensuu är doktorand vid Tammerfors universitet inom området freds- och konfliktforskning. I sin doktorsavhandling studerar hon skärningspunkten mellan integrationsprocesser, samexistens och tillhörighet med konstbaserade och samskapande metoder. Tiensuu är också intresserad av sambanden mellan delaktighet, kunskapsproduktion och samhällsaktivism.  

Timo Uotinen

Timo Uotinen (PhD MA FM) är en forskare i litteratur och filosofi som är specialiserad på Shakespeares pjäser och deras efterliv i vår moderna värld. Han utforskar också, genom Shakespeares samtida filosofi om Francis Bacon, hur sinnet påverkar individuella och kommunala handlingar och hur konst i dess olika former hjälper till att förstå mänskliga politiska och etiska handlingar. Timo är också intresserad av hur sociala medier kan fungera som en förmedlare av efterforskad information.


Taneli Viitahuhta

Taneli Viitahuhta (FM, doktorand) är en skrivare, översättare och musiker. Han håller för närvarande på att slutföra sin doktorsavhandling om Theodor Adornos jazzkritik vid Jyväskylä universitet, har översatt Walter Benjamin (Keskuspuisto, Tutkijaliitto 2014) och skrivit om det kalla krigets politiserade estetik (Free Jazz Communism, Rab-Rab Press 2019). Som saxofonist uppträder han med bland annat följande grupper: Pug Life och Preerioiden pääelinkeino. Taneli redigerar serien Politiikasta taidetta tillsammans med Kersti Tainio.


Rulla till toppen