Redaktion

Vår redaktion besitter mångsidig sakkunnighet och kompetens inom studiet av politik och samhället.

Se även redaktionens meddelanden om aktuella evenemang, lediga platser, ärenden som berör redaktionen och redaktionens tidigare uppträdanden i medierna.

Mikko Poutanen

Chefredaktör

Politices doktor Mikko Poutanen är forskare vid Finlands Akademi och Konestiftelsen forskningsprojekt vid Tammerfors universitet. Under åren 2006–2012 arbetade Poutanen för Nokia Abp innan han återvände till akademin. Poutanen blev belönad för sin disputation år 2018 vid Tammerfors universitet om hur den samhälleliga argumentationen blivit allt mer likartad under 2000-talet i Finland. Poutanens specialkompetens berör politisk kommunikation och politisk ekonomi. Poutanen har agerat ansvarig chefredaktör för Politiikasta sedan januari 2019. Han är också redaktör för Politiikka för 2019-2020.

Leena Malkki

Chefredaktör

Pol. dr. Leena Malkki är universitetslektor vid Europaforskningsnätverket vid Helsingfors universitet. Hon har lång erfarenhet som forskare i terrorism och politiskt våld i västländer och hon har också analyserat skolattentat.

Johanna Peltoniemi

Chefredaktör

Pol. dr. Johanna Peltoniemi är forskardoktor vid statsvetenskapliga fakulteten vid Helsingfors universitet. Hennes forskning handlar om transnationellt politiskt deltagande och representation samt flexibla röstmetoder (t.ex. brevröstning och utlands valkretsar). Hon är styrelsemedlem i Statsvetenskapliga föreningen och ordförande för FinnVote -forskningskonsortium. Peltoniemi är Migration Fellow vid Migrationsinstitutet, Country expert vid Global Citizenship Observatory (GLOBALCIT) och Country Coordinator vid V-Dem.

Emmi Skytén

Redaktionschef

Emmi Skytén är journalist och student inom magisterprogrammet Environmental Change and Global Sustainability vid Helsingfors universitet. Fram till juli 2020 jobbar hon även som journalist för tidningen Yliopisto-lehti Tidigare har Emmi bland annat jobbat för Vihreä Lanka och studerat samhällsvetenskaper i Bryssel.

Iida-Maria Tammi

Kurator

Pol.mag. Iida-Maria Tammi är doktorand vid Statsvetenskapliga fakulteten vid Helsingfors universitet. Hennes forskning handlar om den militära användningen av humanitära insatser i Syrienkonflikten. Tammi har tidigare jobbat med utrikes- och säkerhetspolitik och vapenkontroll vid finska utrikesministeriet och med FN-sekretariatets avdelning för nedrustning, UNODAs fältoperation i Peru. Tammi har kurerat serien Politiikasta taidetta.

Photo Gennady Kurushin

Gennady Kurushin

Web Designer

Ekonomen Gennady Kurushin är frilansande webbdesigner med lång erfarenhet inom grafisk design och digital marknadsföring. Kurushin arbetar för att främja popularisering av vetenskap och blir inspirerad av samarbete och förverkligande av idéer.

 

Redaktionens medlemmar

Talvikki Ahonen

Medlem

Pol.dr Talvikki Ahonen är postdoc-forskare vid Östra Finlands universitet. Hennes doktorsavhandling inom samhällspolitik berörde kyrkoasylverksamheten i Finland. Ahonens nuvarande forskningsintressen gäller olika sammanflätningar av politik och tro, såsom rollen av religiös omvändelse i asylprocesser.

Joonas Aitonurmi

Medlem

Pol.mag. Joonas Aitonurmi har studerat statsvetenskap vid Helsingfors universitet. Han arbetar som specialist inom offentlig sektor och redaktör som gärna jobbar med popularisering av vetenskap. I sitt master uppsats studerade han politisk representation av arbetsgivarorganisationer och finsk skogsindustri.

Emma Hakala

Medlem

Pol.dr Emma Hakala har disputerat på politisk historia och jobbar vid Utrikespolitiska institutet. Hennes doktorsavhandling behandlade begreppet miljösäkerhet och framför allt de internationella organisationernas roll i förverkligandet av det i Västra Balkan efter konflikterna under 1990-talet. Hakala är intresserad av miljö- och klimatsäkerhet och av hållbar utveckling.

Julian Honkasalo

Medlem

Fil.dr, PhD Julian Honkasalo jobbar som Finlands Akademis postdoc-forskare vid institutionen för genusvetenskap vid Helsingfors universitet. Honkasalo disputerade våren 2016 i genusvetenskap vid Helsingfors universitet. Våren 2018 blev han också politices doktor vid New School for Social Research i New York. Till Honkasalos viktigaste forskningsintressen hör de historiska maktstrukturerna kring kön och ras, biopolitik, Hannah Arendts politiska tänkande och icke-våldsmotstånd

Ari-Elmeri Hyvönen

Medlem

Pol.dr Ari-Elmeri Hyvönen är postdoc-forskare vid Jyväskylä universitet. Till hans forskningsområden hör politisk teori, säkerhet och faktas roll i politiken. Hyvönen har tidigare jobbat inom ett VN TEAS-projekt om resiliens vid Tammerfors universitet och som gästforskare vid universitetet i Verona och Bard College. Hans publikationer har bland annat handlat om postfaktisk politik, Hannah Arendts tänkande, resiliens och högskolepolitik.

Sigrid Kaasik-Krogerus

Medlem

Pol.dr Sigrik Kaasik-Krogerus är universitetslektor vid Helsingfors universitets humanistiska fakultet. Innan dess var hon postdoc-forskare inom EUROHERIT-projektet vid Jyväskylä universitet. Projektet analyserade hur Europeiska unionens frambringar kulturarv och hur detta kulturarv används för unionens identitetsbygge. Kaasik-Krogerus är också intresserad av media, identitet, EU, Östeuropa och Estland.

Jenni Karimäki

Medlem

Pol.dr Jenni Karimäki är specialforskare vid centret för riksdagsforskning vid Åbo universitet. Karimäki har specialiserat sig på parti- och idéhistoria och har i sin forskning särskilt studerat liberalism, konservatism och grönt tänkande, liksom även de partier som företräder dessa ideologier, i kontexten av Finlands partisystem och politiska kultur.

Daniel Kawecki

Daniel Kawecki

Medlem

PM Daniel Kawecki är doktorand inom statsvetenskap vid Helsingfors universitet och anställd som nämndforskare vid Svenska litteratursällskapet i Finland r.f. Han forskar kring politisk polarisering i finländsk och nordisk kontext med särskild inriktning på affektiv polarisering mellan anhängare av olika partier. Därutöver har han ett brett intresse av väljarbeteende och demokratiteori.

Johannes Lehtinen

Medlem

Pol.mag. Johannes Lehtinen är doktorand vid Tammerfors universitet vid fakulteten för ledarskap och ekonomi. I hans avhandling studerar han medborgarnas och civilsamhällets deltagande i EU-politiken i Finland. Lehtinen är insatt speciellt i frågor som berör Europeiska unionens demokratiska legitimitet. Han är intresserad av Europeiska integrationens utveckling, olika former av politiskt deltagande samt EU:s ekonomi-, asyl- och miljöpolitik

Karim Maïche

Medlem

Karim Maïche har i sin doktorsavhandling undersökt Algeriets autonoma fackföreningsrörelse, och hans forskningsintressen handlar om massrörelser, mobilisering och kulturhistoria i Nordafrika, Mellanöstern och Medelhavsområdet. Dessutom har Maïche undersökt unga asylsökandes liv under mottagningsskedet i Finland, splittringen i det multicentriska förvaltningssystemet och relaterade regionaliseringsprocesser, marginaliseringsprocesser bland unga i Medelhavsregionen och uppkomsten av grannförbindelser på det lokala planet i Hervanta i Tammerfors

Laura Parkkinen

Medlem

Laura Parkkinen (pol.mag., samh.mag. ) har specialiserat sig på Frankrike och populism. Åren 2018–2020 jobbade hon som lärare vid Université de Sorbonne. Parkkinens doktorsavhandling för Åbo universitet behandlar populistiskt språkbruk