Toimitus

Toimituskuntamme kokoaa yhteen asiantuntijuutta ja osaamista politiikan tutkimuksen ja yhteiskuntatieteiden laajalta alalta.

Katso myös toimituskunnan tiedotteet ajankohtaisista tilaisuuksista, avoimista paikoista, toimituskuntaa koskevista asioista ja toimituksellisista aiheista sekä toimituskunnan aikaisemmat mediaesiintymiset.

Politiikasta-lehden vastaava päätoimittaja Mikko Leino

Mikko Leino

VASTAAVA PÄÄTOIMITTAJA

VTT Mikko Leino on erikoistutkija Suomen Akatemian rahoittamassa oikeudenmukaista ilmastosiirtymää ja siihen liittyvää kansalaisosallistumista tarkastelevassa tutkimushankkeessa Turun yliopistossa. Leinon tutkimus keskittyy demokraattisiin innovaatioihin, puntaroivaan demokratiaan sekä kansalaismielipiteisiin – erityisesti maahanmuutto- ja ilmastopolitiikkaa käsitteleviin asenteisiin. Hän on kiinnostunut myös mm. kansalaispätevyyteen, poliittiseen maantieteeseen sekä yhteiskunnalliseen polarisaatioon liittyvistä kysymyksistä. Leino aloitti lehden vastaavana päätoimittajana kesällä 2023.


Marianne Sandelin

PÄÄTOIMITTAJA

FM Marianne Sandelin työskentelee väitöskirjatutkijana Poliittisten, yhteiskunnallisten ja alueellisten muutosten tohtoriohjelmassa Helsingin yliopistossa, poliittisen historian oppiaineessa. Tutkimuksessaan hän käsittelee eurooppalaisen konservatismin aatehistoriallisia juuria tarkastelemalla Joseph de Maistren poliittista filosofiaa – ennen muuta Maistren kritiikkiä valistuksen poliittista rationalismia, idealismia ja intellektualismia kohtaan sekä hänen filosofiansa monimutkaista suhdetta universalismiin ja pluralismiin. Sandelinin tutkimusintresseihin kuuluvat muun muassa valistus, vastavalistus, liberalismi, konservatismi, universalismi sekä yhteiskunnallinen polarisaatio. 


Iida-Maria Tammi

PÄÄTOIMITTAJA

VTT Iida-Maria Tammi on kansainvälisen politiikan ja humanitarismin tutkija. Tammi väitteli tohtoriksi Helsingin yliopiston poliittisen historian oppiaineesta syksyllä 2023. Hänen artikkelipohjaisen väitöskirjansa aiheena oli avustustyöntekijöiden turvallisuus konfliktialueilla. Nykyisin Tammi tutkii ilmastokriisin humanitaarisia vaikutuksia. Hanketta rahoittaa Alfred Kordelinin Säätiö, ja se toteutetaan saksalaisessa Centre for Humanitarian Action-ajatushautomossa.


Hanne Vuorela

Hanne Vuorela

TOIMITUSPÄÄLLIKKÖ

YTK Hanne Vuorela on Politiikasta-lehden toimituspäällikkö.
Mediatekstien ammattilaisena toimituspäällikön tehtävä on auttaa yleisöä ja tutkijaa ymmärtämään toisiaan paremmin.
Vuorela opiskelee journalistiikkaa ja mediatutkimusta Tampereen yliopistossa. Opiskelun ohella Vuorela työskentelee myös podcast-toimittajana ja -tuottajana sekä graafisen suunnittelun erilaisissa tehtävissä.


Gennady Kurushin

Gennady Kurushin

WEB DESIGNER

KTM Gennady Kurushin on freelancerina työskentelevä web designer, jolla on vankkaa kokemusta graafisesta suunnittelusta ja digitaalisesta markkinoinnista. Gennady tukee tieteen yleistajuistamista ja innostuu työskentelystä muiden kanssa, jotta luovista ideoista tulee totta.


Toimituskunnan jäsenet


Joonas Aitonurmi

VTM Joonas Aitonurmi toimii asiantuntijana ja yleistajuistaa tiedettä mielellään toimittajana. Aitonurmi on opiskellut yleistä valtio-oppia ja politiikan tutkimusta Helsingin yliopistossa ja vaihto-opinnoissa Queen’s University Belfastissa. Hän tutki gradussaan metsäteollisuutta ja työnantajajärjestöjen poliittista edustuksellisuutta.


Emma Hakala

VTT Emma Hakala on väitellyt poliittisesta historiasta ja työskentelee tutkijana BIOS-tutkimusyksikössä sekä vierailevana vanhempana tutkijana Ulkopoliittisessa instituutissa. Hänen väitöskirjansa käsitteli ympäristöturvallisuuden käsitettä ja erityisesti kansainvälisten järjestöjen roolia sen toteuttajina Länsi-Balkanilla 1990-luvun konfliktien jälkeen. Hakalan tutkimusintresseihin kuuluvat ympäristö- ja ilmastoturvallisuus sekä kestävän kehityksen teemat.


Julian Honkasalo

FT, PhD Julian Honkasalo toimii Helsingin yliopistossa Suomen Akatemian tutkijatohtorina sukupuolentutkimuksen oppiaineessa. Honkasalo väitteli keväällä 2016 sukupuolentutkimuksesta Helsingin yliopistosta ja valmistui keväällä 2018 myös politiikan tutkimuksen tohtoriksi New Yorkin The New School for Social Researchista. Honkasalon tärkeimpiin tutkimusintresseihin kuuluu sukupuolen ja rodun historialliset valtarakenteet, biopolitiikka, Hannah Arendtin poliittinen ajattelu ja väkivallaton vastarinta.


Ari-Elmeri Hyvönen

YTT Ari-Elmeri Hyvönen on tutkijatohtori Jyväskylän yliopistossa. Hänen tutkimuskohteitaan ovat politiikan teoria, turvallisuus sekä faktojen rooli politiikassa. Hyvönen on aiemmin työskennellyt resilienssiä käsitelleessä VN TEAS -hankkeessa Tampereen yliopistossa sekä vierailijana Veronan yliopistossa ja Bard Collegessa. Hänen julkaisunsa ovat käsitelleet mm. totuudenjälkeisyyttä, Hannah Arendtin ajattelua, resilienssiä ja korkeakoulupolitiikkaa.


Sigrid Kaasik-Krogerus

VTT Sigrid Kaasik-Krogerus toimii yliopistonlehtorina Helsingin yliopiston humanistisessa tiedekunnassa. Sitä ennen hän on ollut post-doc tutkijana Jyväskylän yliopiston EUROHERIT-projektissa, joka analysoi, miten Euroopan unioni luo eurooppalaista kulttuuriperintöä ja käyttää sitä identiteettinsä rakentamiseen. Eurooppalaisen kulttuuriperinnön lisäksi Kaasik-Krogeruksen tutkimuksellisia mielenkiinnon kohteita ovat media, identiteetit, EU, itäinen Eurooppa ja Viro.


Jenni Karimäki

VTT Jenni Karimäki on yliopistotutkija Helsingin yliopistossa. Karimäki on erikoistunut puolue- ja aatehistoriaan ja on tarkastellut tutkimuksissaan erityisesti liberalismia, konservatismia ja vihreää ajattelua sekä näitä aatteita edustavia puolueita suomalaisen puoluejärjestelmän ja poliittisen kulttuurin kontekstissa.


Johannes Lehtinen

YTM Johannes Lehtinen on väitöskirjatutkija Tampereen yliopiston johtamisen ja talouden tiedekunnassa. Lehtisen väitöskirja käsittelee kansalaisten ja kansalaisyhteiskunnan osallistumista EU-politiikkaan Suomessa. Lehtinen on perehtynyt erityisesti Euroopan unionin demokraattista oikeutusta koskeviin kysymyksiin ja kiinnostunut Euroopan integraation kehityksestä, poliittisen osallistumisen erilaisista muodoista sekä EU:n talous-, turvapaikka- ja ilmastopolitiikasta.


Mattias Lehtinen

VTT Mattias Lehtinen on poliittisen teorian postdoc-tutkija Helsingin yliopistolla, käytännöllisen filosofian oppiaineessa. Lehtinen kirjoitti väitöskirjansa poliittisen mielikuvituksen roolista demokratiassa ja hänen uusi tutkimusprojektinsa käsittelee poliittisen rationaliteetin kriisiä. Lehtisen tutkimusintresseihin kuuluu demokratian ja poliittisen mielikuvituksen lisäksi kysymykset liittyen poliittiseen polarisaatioon, epädemokraattiseen poliittiseen liikehdintään, populismiin, tunnepolitiikkaan, poliittiseen kulttuuriin ja demokratian puolustukseen.


Laura Parkkinen

VTM FM Laura Parkkinen on perehtynyt Ranskaan ja populismiin. Parkkinen toimi opettajana Universite de Sorbonnessa 2018-2020. Parkkisen väitöskirja käsittelee populismin kieltä.


Kersti Tainio

Kersti Tainio on taidehistorioitsija ja väitöskirjatutkija historian ja kulttuuriperinnön tohtoriohjelmassa Helsingin yliopistossa. Hän tutkii suomalaisissa museokokoelmissa olevia taideteoksia ja kulttuurihistoriallisia esineitä, jotka tulivat Suomeen Venäjän vallankumousten seurauksena. Kersti on kiinnostunut siitä, miten esineet kantavat mukanaan poliittista historiaa ja miten taide ja muistinpolitiikka kietoutuvat yhteen. Kersti on Politiikasta taidetta -sarjan kuraattori yhdessä Taneli Viitahuhdan kanssa.


Meeri Tiensuu

VTM, YTM Meeri Tiensuu on väitöskirjatutkija Tampereen yliopistossa rauhan- ja konfliktintutkimuksen alalla. Väitöskirjassaan hän tutkii kotoutumisprosesseja, rinnakkaiseloa ja yhteenkuuluvuutta taiteen ja yhteisluomisen keinoin. Lisäksi Tiensuu on kiinnostunut osallisuuden, tiedontuotannon ja yhteiskunnallisen aktivismin yhteyksistä.


Timo Uotinen

Timo Uotinen (PhD MA FM) on kirjallisuuden ja filosofian tutkija, joka on erikoistunut Shakespearen näytelmiin sekä niiden jälkielämiin nykymaailmassamme. Hän tutkii myös Shakespearen aikalaisen Francis Baconin filosofian kautta, kuinka mieli vaikuttaa yksilölliseen ja yhteisölliseen toimintaan ja kuinka taide eri muodoissaan auttaa ymmärtämään ihmisen poliittista ja eettistä toimijuutta. Timo on myös kiinnostunut siitä, kuinka sosiaalinen media voi toimia tutkitun tiedon välittäjänä.


Taneli Viitahuhta

Taneli Viitahuhta (FM, väitöskirjatutkija) on kirjoittaja, kääntäjä ja musiikintekijä. Hän viimeistelee väitöskirjaa Jyväskylän yliopistoon Theodor Adornon jazz-kritiikistä, on kääntänyt Walter Benjaminia (Keskuspuisto, Tutkijaliitto 2014) ja kirjoittanut kylmän sodan politisoituneesta estetiikasta (Free Jazz Communism, Rab-Rab Press 2019). Hän esiintyy saksofonistina mm. yhtyeissä Pug Life ja Preerioiden pääelinkeino. Taneli on Politiikasta taidetta -sarjan kuraattori yhdessä Kersti Tainion kanssa.


Scroll to Top