Toimitus

Lukuaika: 1 min. 

Toimituskuntamme kokoaa yhteen asiantuntijuutta ja osaamista politiikan tutkimuksen ja yhteiskuntatieteiden laajalta alalta.

Katso myös toimituskunnan tiedotteet ajankohtaisista tilaisuuksista, avoimista paikoista, toimituskuntaa koskevista asioista ja toimituksellisista aiheista sekä toimituskunnan aikaisemmat mediaesiintymiset.

Mikko Poutanen

Vastaava päätoimittaja
Lukuaika: 1 min. 

YTT Mikko Poutanen on apurahatutkija Koneen Säätiön tutkimusprojektissa Tampereen yliopistossa. Vuosina 2006–2012 Poutanen työskenteli Nokia Oyj:ssä ennen palaamistaan akatemiaan. Poutanen on väitellyt palkitulla väitöskirjallaan yhteiskuntatieteiden tohtoriksi keväällä 2018 Tampereen yliopistosta aiheenaan yhteiskunnallisen argumentaation samankaltaistuminen 2000-luvulla Suomessa. Poutasen erikoisalaa ovat poliittinen viestintä sekä poliittinen talous. Poutanen on toiminut vastaavana päätoimittajana tammikuusta 2019.

Leena Malkki

Päätoimittaja
Lukuaika: 1 min. 

VTT Leena Malkki on yliopistonlehtori Helsingin yliopiston Eurooppa-tutkimuksen keskuksessa. Hän on tutkinut pitkään terrorismia ja poliittista väkivaltaa länsimaissa sekä analysoinut myös koulusurmia. Malkki toimii vierailevana tutkijana Leidenin yliopistossa.

Isak Vento

Päätoimittaja
Lukuaika: 1 min. 

VTM Isak Vento on väitöskirjatutkija Helsingin ylipiston politiikan ja talouden tutkimuksen laitoksella. Hänen väitöskirjansa käsittelee politiikan toimeenpanon uusia välineitä ja niiden demokratiavaikutuksia. Vento on erityisesti perehtynyt Euroopan unionin rakennerahastoihin ja niiden hankkeisiin. Vento on myös Valtiotieteellisen yhdistyksen johtokunnan jäsen. Vento on vastuussa Politiikasta-lehden ruotsinkielisestä toimituksesta.

Maija Lähteenmäki

Toimituspäällikkö
Lukuaika: 1 min. 

FM Maija Lähteenmäki opiskeli valtio-oppia ja sukupuolentutkimusta ja on työskennellyt erilaisissa tiedeviestinnän tehtävissä lähinnä tekstien toimittajana. Tällä hetkellä Lähteenmäki työskentelee tutkimuseettisen ja tiedonjulkistamisen neuvottelukuntien yhteisessä Vastuullinen tiede -hankkeessa. Katso Lähteenmäen kirjoittamat yhteiskuntatieteilijöille räätälöidyt kielenhuoltovinkit. Lähteenmäki on työskennellyt Politiikasta-lehdessä vuodesta 2015, ensin toimitussihteerinä 2015–2017 ja sitten toimituspäällikkönä.

Tuija Lattunen

Kuraattori
Lukuaika: 1 min. 

VTM Tuija Lattunen on väitöskirjatutkija Helsingin yliopiston valtiotieteellisessä tiedekunnassa. Hän tutkii taiteen poliittista käyttöä, taiteenmuotoista aktivismia ja luovaa vastarintaa erityisesti kulutuskriittisessä kontekstissa. Lattunen on toinen Politiikasta taidetta -sarjan kuraattoreista.

Iida-Maria Tammi

Kuraattori
Lukuaika: 1 min. 

VTM Iida-Maria Tammi on väitöskirjatutkija Helsingin yliopiston valtiotieteellisessä tiedekunnassa. Hänen tutkimuksensa käsittelee humanitarismin sotilaallista käyttöä Syyrian konfliktissa. Tammi on aiemmin työskennellyt ulko- ja turvallisuuspolitiikan sekä asevalvonnan parissa Suomen ulkoministeriössä ja YK:n aseistariisuntatoimisto UNODAn kenttätoimistossa Perussa. Tammi on toinen Politiikasta taidetta -sarjan kuraattoreista.

Photo Gennady Kurushin

Gennady Kurushin

Web Designer
Lukuaika: 1 min. 

KTM Gennady Kurushin on freelancerina työskentelevä web designer, jolla on vankkaa kokemusta graafisesta suunnittelusta ja digitaalisesta markkinoinnista. Gennady tukee tieteen yleistajuistamista ja innostuu työskentelystä muiden kanssa, jotta luovista ideoista tulee totta.

 

Toimituskunnan jäsenet

Talvikki Ahonen

Lukuaika: 1 min. 

YTT Talvikki Ahonen on postdoc-tutkija Itä-Suomen yliopistosta. Hänen yhteiskuntapolitiikan alan väitöskirjansa käsitteli suomalaista kirkkoturvatoimintaa. Ahosen nykyiset tutkimusintressit liittyvät erilaisiin politiikan ja uskonnon yhteenkietoumiin kuten uskonnollisen kääntymyksen rooliin turvapaikkaprosessissa.

Joonas Aitonurmi

Lukuaika: 1 min. 

VTK Joonas Aitonurmi on toimituskunnan opiskelijajäsen ja mielellään tiedettä yleistajuistava toimittaja. Aitonurmi opiskelee maisterivaiheessa yleistä valtio-oppia ja politiikan tutkimusta Helsingin yliopistossa. Hän tutkii gradussaan työmarkkinajärjestöjen poliittista edustuksellisuutta.

Emma Hakala

Lukuaika: 1 min. 

VTT Emma Hakala on väitellyt poliittisesta historiasta ja työskentelee vanhempana tutkijana Ulkopoliittisessa instituutissa. Hänen väitöskirjansa käsitteli ympäristöturvallisuuden käsitettä ja erityisesti kansainvälisten järjestöjen roolia sen toteuttajina Länsi-Balkanilla 1990-luvun konfliktien jälkeen. Hakalan tutkimusintresseihin kuuluvat ympäristö- ja ilmastoturvallisuus sekä kestävän kehityksen teemat.

Julian Honkasalo

Lukuaika: 1 min. 

FT, PhD Julian Honkasalo on tutkija ja ihmisoikeusaktivisti. Hän toimii Helsingin yliopistossa Koneen Säätiön postdoc-tutkijana sukupuolentutkimuksen oppiaineessa. Honkasalo väitteli keväällä 2016 sukupuolentutkimuksesta Helsingin yliopistosta ja valmistui keväällä 2018 myös politiikan tutkimuksen tohtoriksi New Yorkin The New School for Social Researchista. Biopolitiikan vastarintaa käsittelevä väitöskirja palkittiin Hannah Arendt Award in Politics -väitöskirjapalkinnolla. Honkasalon tärkeimpiin tutkimusintresseihin kuuluu sukupuolen ja rodun historialliset valtarakenteet, biopolitiikka, Hannah Arendtin poliittinen ajattelu ja väkivallaton vastarinta.

Sigrid Kaasik-Krogerus

Lukuaika: 1 min. 

VTT Sigrid Kaasik-Krogerus toimii postdoc-tutkijana Jyväskylän yliopiston musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitoksella EUROHERIT-projektissa, joka analysoi, miten Euroopan unioni luo eurooppalaista kulttuuriperintöä ja käyttää sitä identiteettinsä rakentamiseen. Eurooppalaisen kulttuuriperinnön lisäksi Kaasik-Krogeruksen mielenkiinnon kohteita ovat media, identiteetit, EU, itäinen Eurooppa ja Viro.

Suvi Kansikas

Lukuaika: 1 min. 

VTT Suvi Kansikas on Suomen Akatemian tutkijatohtori Helsingin yliopiston Eurooppa-tutkimuksen keskuksessa ja toimii Politiikasta-verkkolehden juttusarjojen päätoimittajana. Hän on erikoistunut EU–Venäjä-suhteen historialliseen kehitykseen ja analysoi tutkimuksessaan myös näiden kahden valtakeskuksen väliin jäävien maiden liikkumatilaa. Hän on kiinnostunut sosialististen maiden historiasta osana globalisaation, Euroopan integraation ja kylmän sodan historiaa.

Jenni Karimäki

Lukuaika: 1 min. 

VTT Jenni Karimäki on poliittisen historian yliopistonlehtori ja Eduskuntatutkimuksen keskuksen erikoistutkija Turun yliopistossa. Karimäki on erikoistunut puolue- ja aatehistoriaan, ja hänen väitöskirjansa käsitteli 1​920–1930-lukujen suomalaista liberalismia ja poliittista kulttuuria. Post doc -hankkeessaan Karimäki on tutkinut vihreää liikettä. Edellä mainittujen hankkeiden ohella Karimäki on tutkinut myös konservatiivista aateperintöä.

Johannes Lehtinen

Lukuaika: 1 min. 

YTM Johannes Lehtinen on väitöskirjatutkija Tampereen yliopiston johtamisen ja talouden tiedekunnassa. Lehtisen väitöskirja käsittelee kansalaisten ja kansalaisyhteiskunnan osallistumista EU-politiikkaan Suomessa. Lehtinen on perehtynyt erityisesti Euroopan unionin demokraattista oikeutusta koskeviin kysymyksiin ja kiinnostunut Euroopan integraation kehityksestä, poliittisen osallistumisen erilaisista muodoista sekä EU:n talous-, turvapaikka- ja ilmastopolitiikasta.

Karim Maïche

Lukuaika: 1 min. 

Karim Maïche on väitöskirjatutkija Tampereen yliopistossa Rauhan- ja konfliktintutkimuskeskuksessa (TAPRI). Hänen väitöskirjansa keskittyy Algerian autonomiseen ammattiyhdistysliikkeeseen ja laajemmin maan kansalaisyhteiskuntaan. Lisäksi Maïchen tutkimusintressit liittyvät Pohjois-Afrikan, Lähi-idän ja Välimeren alueen joukkoliikkeisiin, mobilisaatioon ja kulttuurihistoriaan.

Emilia Palonen

Lukuaika: 1 min. 

PhD, dosentti Emilia Palonen on valtio-opin yliopistonlehtori (ma.) Helsingin yliopistossa. Palonen tutkii demokratian mahdollisuuksia, populismia, Eurooppaa ja kaupunkeja (etenkin Budapestia, Helsinkiä ja Luxemburgia). Hän kehitti Politiikasta-julkaisua ja toimi sen ensimmäisenä päätoimittajana vuosina 2012–2014. Emilia Palosen Academia.edu-profiili.

Laura Parkkinen

Lukuaika: 1 min. 

VTM, FM Laura Parkkinen on vapaa toimittaja ja tutkija, joka on erikoistunut Ranskaan ja populismiin. Parkkinen työskenteli projektitutkijana Jyväskylän yliopistossa vuosina 2015–2016 Suomen akatemian hankkeessa ”Populismi liikkeenä ja retoriikkana”. Parkkisen Turun yliopistolle tehtävä väitöskirja käsittelee populismia viestintänä. Keväällä 2017 Parkkinen toimi tuntiopettajana ja vierailevana tutkijana Université de Bourgognessa.